You are currently viewing 江城子 · 尋 (2014年冬)

江城子 · 尋 (2014年冬)

漂泊南北盡茫茫,願相逢,自無緣。
人群孤寂,笑面掩淒涼。
冰原一遇又如何,霜雪凝,望星河。

幽幽窮蒼浮光現,若流螢,笑盈盈。
驀然垂首,淚滴了無痕。
年年月月獨追尋,天涯是,毗鄰是。